Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s MŠ, Orešie 3, 902 03 Pezinok
Adresa školyOrešie 3, 902 03 Pezinok
Telefón+421 x 0336400688
E-mailzsgrinava@gmail.com
WWW stránkazsoresiepezinok.edupage.org
ZriaďovateľMesto Pezinok

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Gabriela Fornerová03364222490911733620zsgrinava@gmail.com
ZRŠIng. Ivana Feketeová03364006880911870605zsgrinava@gmail.com
Vedúca ŠJElena Mináriková03364222420911225764sjoresiepezinok@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaEva Pilátová0905536315
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubomír Janečka 0915143356
 Zuzana Strečanská0902313061
   
ostatní zamestnanciGabriela Gašparovičová0903764705
   
zástupcovia rodičovIng. Jana Šilhárová0904455296
 Lucia Strížová0903351627
 Blanka Srnánková0908899380
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Roman Šmahovský0903251556
 Drahomír Šmahovský0902354180
 Mudr. Richard Demovič0903461083
 PhDr. Milan Grell0905726111

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ I.st., ŠKDMgr. Anna ĎurejeI.stupeň 
PK prírodovednáPaeDr. Viera ChlebinováMAT, CHE, FYZ, INF, BIO,  
PK spoločenskovednáPardDr. Viera ChlebinováDEJ, OBN, ETV, HUV, TEV, TSV 
PK jazykovIng. Ivana FeketeováSJL, ANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 154

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111108
počet žiakov19232113122424190155
z toho ŠVVP1001102207
z toho v ŠKD19141758000063

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet21 / počet dievčat8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet22 / počet dievčat8

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov238110 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1       
prijatí1       
% úspešnosti100%       

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCvičenia s MATCvSJDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEINVINFMATNBV
5.A1,751,33  1,25  1,171,08   11,75 
6.A1,831,92  1,63 1,751,421,08   12,17 
7.A2,632,42  1,92 2,291,921,58 1,75  2,88 
8.A3,112,37  2,21 32,261 2,53 1,053,21 
1.A1,11       1    1,11 
2.A1,2       1,05    1,4 
3.A1,67       1  1 1,38 
4.A2,23       1  1 2,31 

TriedaNBVNEJOBNOBVPOPPsPPRVPVCPRIPDAPVORGZRKSRUJSJL
5.A 1,75            1,75
6.A 2,291,25           2,29
7.A 2,871,42           2,67
8.A 2,941,26           3,21
1.A          1,05   1,11
2.A          1,1   1,48
3.A         1,29    1,33
4.A       1 2,15    2,31

TriedaSPRSVPSJATEVTEDTSVTEVTHFVLAVAVUMVYVZEMZVMP
5.A1   11     1  
6.A1,08   1,041,04     1,08  
7.A1    1,3     2  
8.A1,05   1,051,32        
1.A1    1     1  
2.A1,05    1     1,05  
3.A1     1 1,38  1  
4.A1,15     1 2,31  1,54  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
5.A121200
6.A242310
7.A242310
8.A191900
1.A191900
2.A232000
3.A212100
4.A131300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
5.A1261050,8361050,8300,00
6.A242838118,252715113,131235,13
7.A242901120,882882120,08190,79
8.A192150113,162136112,42140,74
1.A19106556,05106556,0500,00
2.A23155377,65150775,35462,30
3.A21185588,33185588,3300,00
4.A131686129,691586122,001007,69

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor MAT 5. roč.1284,99% 
Monitor SJL 5. roč.1286% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111108
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka119 
Bežných tried7136 
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu8155 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP168168
DPP1312,5
Znížený úväzok1 0,91 
ZPS    
Na dohodu1 0,43 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01717
vychovávateľov022
asistentov učiteľa011
    
spolu 2020

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
4.APVC1
4.AHUV1
5.A,6.A,7.A,8.ATSV8
4.ATEV2
4.AVYV2
5.AINF1
6.AOBN1
5.AVYV1
6.AHUV1
6.AINF1
6.AVYV1
7.AHUV1
7.ACHE2
7.AOBN1
8.ACHE2
8.AOBN1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška42
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
English Time42 Ing. Ivana Feketeová
FIMO4 Dušan Caja
Florbal cup33 Mgr. Ľubomír Janečka
Horolezci16  
Keramický krúžok11  
Krúžok logiky17 Mgr. Květoslava Hrdinová
Nemecký jazyk9  
Objav v sebe umelca6 PaedDr. Viera Chlebinová
Scrabble16 Mgr. Daniela Koreňová
Slovenský jazyk T917 Mgr. Ľuboslava Kulisievičová
Staň sa rytierom22  
Šach-mat0  
Školský klub detí0 Mgr. Kristína Habová
Šport je hra8 Mgr. Anna Ďureje
Tvorivé stavebnice15  
Zasúťažme si8 Mgr. Kristína Habová

Záver

Vypracoval: Mgr. Ondrej Koreň

V Pezinku, 25. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: