Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk komunikácia AJK
Biológia BIO
Cvičenia s MAT
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno - pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PsP
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvoj špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Španielsky jazyk SJA
Technická výchova TEV
Technika TED
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Voľnočasové aktivity VA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVMP

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018