Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Základné informácie Školský časopis Fotogaléria Plánované aktivity Zaujímavé odkazy

Klubáčik

Základné informácie

Režim dňa:

 

Pondelok

utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

06:30 – 7:45

Ranná činnosť ŠKD

11:30 – 12:00

Príchod detí do ŠKD

Osobná hygiena, príprava na obed

12:00 – 12:30

Obed

12:30 – 13:00

Odpočinková činnosť

13:00 – 14:00

Rekreačná činnosť

14:00 – 14:45

Pracovno-technická činnosť

Spoločenská-

vedná činnosť

Športová, zdravotná činnosť

Esteticko-výchovná činnosť

Prírodovedná-environmentálna

činnosť

14:45 – 15:00

Olovrant

15:00 – 15:30

Výchovno-vzdelávacia činnosť

15:30 – 16:30

Individuálne a spoločenské hry

Vyhradzujeme si právo na zmenu podľa potreby a okolností.

 

Návratky pre rodičov:

- Navratky_pre_rodicov.doc


ŠKD poskytuje výchovu vo voľnom čase 53 deťom 1. – 5. ročník základnej školy. Celkovo sú tri oddelenia.

Oddelenie č. 1. tvorí 12 detí, žiaci prvého ročníka. Toto oddelenie je vedené v anglickom jazyku. Pani vychovávateľka a deti nadväzujú na vyučovanie, ktoré je v anglickom jazyku. Pracujú na celomesačných projektoch. Deti majú možnosť navštevovať ďalšie aktivity ako plávanie, tenis a tanečný krúžok. Hrajú sa spoločenské hry, čítajú anglické knižky a čas venujú i psychohygiene - voľná hra a pobyt vonku. Cieľom je teda pokračovať v plynulej komunikácii v angličtine a nadobúdať nové poznatky a vedomosti.

Oddelenie č. 2  vedie Mgr. Miroslava Ridzoňavá. Oddelenie č.3 vedie Mgr. Eva Komžíková. Obe pani vychovávateľky majú vyštudovanú sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Ich prácou je nielen strážiť deti, ale ich hlavnou snahou je:

-         napĺňať úlohy voľného času, resp. poskytnúť deťom hodnotné podnety a ponúknuť im širokú škálu zmysluplných voľnočasových záujmových aktivít.

-         predchádzať konzumnému spôsobu života a podporovať návyky k efektívnemu využívaniu voľného času

-         rozvíjať kľúčové kompetencie detí prostredníctvom rôznych hier

-         rozvíjať osobnostné stránky detí prostredníctvom rôznych aktivít

-         predchádzať sociálno-patologickým javom prostredníctvo Preventívnych programov

-         priblížiť školu rodičom prostredníctvom tvorivých dielní pre rodičov a ich deti

 

 


 

Milí rodičia alebo starí rodičia

Dňa 30. 9. 2011 o 16:30 hod. Vás všetkých pozývame do ŠKD. Tento deň je známy ako

Deň mlieka na školách, preto chceme spolu s Vami vytvoriť mliečny klub, v ktorom si budete

môcť spolu s deťmi spraviť mliečne kokteily (pre alergikov iná alternatíva). Môžete si priniesť aj sami dobroty do kokteilu.

Našou snahou je vytvoriť spoločný klub, prehlbovať vzájomné vzťahy a rozvíjať

spoločnú činnosť s deťmi.

 

                         Pani vychovávateľky zo ŠKD