Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s MŠ, Orešie 3, 902 03 Pezinok
Adresa školyOrešie 3, 902 03 Pezinok
Telefón+421 x 0336400688
E-mailzsgrinava@gmail.com
WWW stránkazsoresiepezinok.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Gabriela Fornerová03364222490911733620zsgrinava@gmail.com
ZRŠ ZŠIng. Ivana Feketeová03364006880911870605zsgrinava@gmail.com
Vedúca ŠJMgr. Beata Penevová03364222420911225764sjoresiepezinok@gmail.com
ZRŠ MŠNaďa Kovárová03364226300911225619 zsgrinava@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Roman Šmahovský0903 251 556
podpredsedaMgr. Ján Mezei0903 320 635
pedagogickí zamestnanciMgr. Iveta Šimonová0949 233 533
 Zuzana Romančíková0911 784 709
ostatní zamestnanciZuzana Fabiankovičová0918 814 997
zástupcovia rodičovIng. Jana Šilhárová0904 455 296
 MUDr. Lucia Tichá0918 288 862
 Mgr. Lucia Strížová0903 351 627
zástupca zriaďovateľaDrahomír Šmahovský0905 903 698
 Mgr. Mária Wagingerová0948 057 133
 PhDr. Milan Grell0905 726 111

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMesto PEZINOK
SídloRadničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Telefón0996901100
E-mailigor.hianik@msupezinok.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Činnosť rady školy v školskom roku bola obmedzená, z dôvodu zlej epidemiologickej situácie Covid-19, Členovia Rady školy sa stretli štyrikrát prezenčne alebo dištančne. Predseda rady školy sa permanentne zaujímal o činnosť školy, ako aj o problémy, ktoré vyvstávajú z dištančného vzdelávania.

Činnosť poradných orgánov - MZ, PK - prebiehala podľa plánu, v štyroch zasadnutiach, online aj prezenčne podľa momentálnej situácie. Podrobná činnosť MZ a PK je popísaná vo vyhodnocovacej správe MZ a PK.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 179

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12111111110
počet žiakov223313191820241119179
z toho vŠKD193095     63
z toho so ŠVVP11143222319

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP19418,283,70
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu1 1 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1313
vychovávateľov 33
asistentov učiteľa 22
školský špeciálny pedagóg 11
spolu 1919

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6.A, 8.AFYZ2
7.A, 9.AFYZ1
5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.ATHD1
3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.AINF1
6.A, 7.A, 8.A, 9.AOBN1
1.ASJL9
1.AMAT4
1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.AETV1
5.A, 6.A, 7.ATSV2
2.BVYV2

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov
KomparoI. stupeň
Komparo II.stupeň
English starI.stupeň
English starII. stupeň
Indické bájky očami slovenských detí12
Pytagoriáda10

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity 1. stupňa ZŠ a ŠKD v 1. polroku a 2. polroku škol. roku 2020/2021:

1. polrok

02.9.2020 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

14.9.2020 Cvičenie v prírode, 1. stupeň

6.10.2020 Európsky deň cudzích jazykov, 2. B, 3.A, 4.A

Október 2020 Mesiac úcty k starším - pozdravy starým rodičom

4.11.2020 Halloween, 3. A, 4. A

12.11.2020 Výročie ukončenia 1. svetovej vojny, položenie kytičky kvetov k pamätníku padlým vojakom, 4.A

12.11.2020 KTO POZNÁ SLOVENSKÝCH VEDCOV? - výtvarná súťaž ŠKD

13.11.2020 Deň dobrosrdečnosti , ŠKD

Sep. - Nov. 2020 Detský čin roka, ŠKD

04.12.2020 Mikuláš v škole, 1. stupeň

7.12.2020 Vianočná pošta pre seniorov v DSS, 4.A

8.12.2020 List Ježiškovi, 2.A, 4.A

December 2020 Deti deťom, 1. stupeň

Sep. - Dec.2020 Školský časopis, 1. stupeň

17.12.2020 Vianočná besiedka, I. stupeň

December 2020 Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok? ŠKD

29.1. 2021 VÝPIS Z KLASIFIKÁCIE

2. polrok

14.2.2021 Valentín - Valentínska pošta

22.4.2021 Deň ZEME

17. 4. 2021 Easter egg hunt na školskom dvore, 1. stupeň

22.4.2021 - 17.6.2021 Projekt: ,,Spolu múdrejší“, 1. stupeň

10.5.2021 Deň matiek

15.5.2021 Deň rodiny

27.5.2021 KOMPARO, 4.A

Máj 2021 Koľko lásky je v nás? - pohľadnice a pozdravy do DSS, 1. stupeň

Január. - Jún 2021 Školský časopis

1.6.2021 MDD

4.6.2021 Vychádzka do prírody, 1. stupeń

17.6.2021 ENGLISH STAR, 1. stupeň

23.6.2021 Návšteva keramickej dielne, 2.A, 2. B, 3. A, 4.A

25.6.2021 Didaktické hry, 1. stupeň

26.6.2021 Grinavský deň, 1. stupeň

30.6.2021 Slávnostné ukončenie škol. r. 2020/2021 a odovzdávanie vysvedčení

Aktivity PK jazykov v sk. Roku 2020/21:

Europsky den cudzich jazykov

Halloween

English Star

Školský časopis: Grinavské MIŠ - MAŠ: 5 čísel

Easter egg hunt

Koľko lásky je v nás: Pozdravy pre DSS Pezinok

DEŇ ZEME

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

1. Spolu múdrejší

Doučovanie žiakov ohrozených školským neúspechom

Výzva MŠVVaŠ SR

Podporené sumou 2550,- €

2. Záhrada mladých vinohradníkov

Komunitná záhrada s lavičkami, náučnými tabuľami a vysadeným viničom z malokarpatskej oblasti

Výzva nadácie SPP

Žiadaná suma 1640, podporené sumou 1140, dofinancovanie zo ZRPŠ

3. Moderná škola

Vynovenie školskych chodieb moderným nábytkom, policami na knihy a knihami pre žiakov, na spestrenie trávenia voľného času na chodbách počas prestávok a v čase mimovyučovania, čítaním kníh.

Výzva MŠVVaŠ

Nepodporené

4. Vybavenie školských jedální

Modernizácia vybavenia školskej jedálne.

Výzva MŠVVaŠ

nepodporené

5. Rekonštrukcia podlách v školských jedálňach MŠ

Vlastná réžia

Suma 10 615,90

6. Rekonštrukcia podláh školská jedáleň, šatňových priestorov a priestorov na prípravu zeleniny

Vlastná réžia

Suma 14 043,59

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.5.2021

Druh inšpekcie: tematická

Počet odporúčaní:4

Počet oatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu:1

počet opatrení uložených ŠŠI:0

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole.

Zistenia a ich hodnotenie:

1. Hospitačnú činnosť zamerať na využívanie IKT vo vyučovacom procese a vytváranie priestoru na sebahodnotenie žiakov so ŠVVP

Odporúčanie bolo akceptované

2. Doplniť chýbajúce údaje v dokumentácii začlenených žiakov

Odporúčanie bolo akceptované

3. Aktualizovať webové sídlo v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva a doplniť aktuálnu odbornú literatúru

Odporúčanie bolo akceptované

4. Zabezpečiť rediagnostiku žiaka s matematickým nadaním v inom zariadení výchovného poradenstva a prevencie

Odporúčanie bolo akceptované

5. Doplniť správu zo špeciálnopedagogického vyšetrenia začleneného žiaka s VIN

Opatrenie sa nedalo hodnotiť

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola má dve poschodia, ktoré sú podpivničené. Na prvom poschodí triedy MŠ, a triedy prvého stupňa, na druhom poschodí triedy prvého aj druhého stupňa a triedy ŠKD. V pivničných priestoroch sú odborné učebne a šatne. Ku škole patrí školská jedáleň a telocvičňa. V desiatich učebniach sú kmeňové triedy. V jednej triede je ŠKD. K tomu využívame učebňu anglického jazyka, počítačovú učebňu, učebňu chémie, dielňu a cvičnú kuchynku.

V škole sa nachádza aj spoločenská miestnosť spojená s knižnicou, kabinety a miestnosť pre špeciálnu pedagogičku.

Areál školy má spevnenú plochu, doskočisko, detské ihrisko, zelenú triedu a bylinkovú záhradu a dva vyvýšené záhony.

Budova školy má novú strechu, platové okná. Chýba zateplenie budovy.

Vybavenie kabinetov je slušnej úrovni. Všetky triedy majú interaktívne tabule. Pomôcky sa pravidelne dokupujú podľa potreby.

Škole chýba najmä rekonštrukcia a zateplenie strechy na školskej jedálni, rekonštrukcia elektroinštalácie, dokončenie odizolovania základov školy, zrevitalizovanie školského areálu, oprava spevnených plôch a zateplenie stropu budovy školy, výmena oplotenia a brán, rekonštrukcia kotolne a kúrenia, výmena odkvapov v MŠ, nadstavba MŠ na zvýšenie kapacity.

Na udržanie poriadku by pomohlo osvetlenie školského areálu. Dopravnú situáciu by vyriešilo parkovisko v priestoroch školy.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Úspechy:

- kvalitné vzdelávanie zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi

- spolupráca zamestnancov počas mimoriadnej situácie na veľmi dobrej úrovni

- pružný prechod na dištančné vzdelávanie

- skvalitňovanie práce so žiakmi so ŠVVP

- spolupráca s Armádou spásy počas dištančného vdelávania v oblasti marginalizovanej komunity

- odbornosť vyučovania predmetov v škole

- aktívna spolupráca pedagogických asistentov s vyučujúcimi

- zapájanie do súťaží

- kvalitná práca vychovávateľov v ŠKD a ich spolupráca s rodičmi

- vybavenie školy IKT na dištančné vzdelávanie

- doučovanie žiakov po prechode na prezenčné vyučovanie v mesiacoch apríl, máj, jún

Nedostatky:

- nedostačujúca rýchlosť internetu na škole

- slabá spolupráca školského špeciálneho pedagóga s vyučujúcimi

- slabá komunikácia s rodičmi počas dištančného vzdelávania

- nedostatok odborných zamestnancov a pedagogických asistentov

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 19

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 45/ počet dievčat 23

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 32/ počet dievčat 17

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2/ počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000001919

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

 Gym 8.ročGym 5 ročGym 4 ročSOŠSOUOUInéSpolu
Prihlásení1 613   20
Prijatí1 613   20
% úspešnosti100% 100%100%   100%

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

V školskom roku 2020/2021 sa na stredné školy dostali všetci žiaci 9. ročníka a jedna žiačka sa dostala na osemročné gymnázium.

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJKBIOCvičenia s MATCvSJDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEINVINFMAT
1.A               
2.A1,24             1,29
2.B1        1    1,24
3.A1,46            1,151,54
4.A1,95            11,89
5.A2 1,67  1,22  2,11    1,111,61
6.A2,11 2,53  1,32 2,321,58    11,95
7.A1,88 2  1,17 1,881,17  1,83 11,54
8.A2,64 1,64  1,27 2,641,82  2,45 1,092
9.A2,47 2,11  1,26 2,421,42  2,37  2,11

TriedaNBVNBVNEJOBNOBVPOPPsPPRVPVCPRIPDAPVORGZRKSRŠF
1.A               
2.A           1,24   
2.B        1  1   
3.A          1,31    
4.A          1,58    
5.A               
6.A   1,32           
7.A  1,461           
8.A  1,731,09           
9.A  1,891,21           

TriedaRUJSJLSPRSVPSJATEVTEDTSVTEVTKCTHFVLAVAVUMVYV
1.A  1            
2.A 1,291            
2.B 1,291    1      1
3.A 1,691,08        1,54   
4.A 2,211,32        1,79   
5.A 2,061,06            
6.A 2,631,05            
7.A 2,041            
8.A 2,911            
9.A 2,161            

TriedaZEMZVMP
1.A  
2.A  
2.B  
3.A  
4.A  
5.A  
6.A  
7.A  
8.A  
9.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A212101
2.A191900
2.B161700
3.A131210
4.A191722
5.A181710
6.A201900
7.A242400
8.A111100
9.A191900

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Komentár

k správe o hospodárení za rok 2020

Základná škola Orešie č.3v Pezinku mala v roku 2020 pridelený rozpočet:

- Mzdy a odvody .......................... .336 756 €

- Asistent učiteľa ......................... 41 453 €

- Odchodné ................................. 2 902 €

- Dopravné .................................... 826 €

- Dopravné z roku 2019................. 207 €

- Vzdelávacie poukazy ................. 5 683 €

- Vzdelávacie poukaz z r. 2019....... 3 283 €

- Na výchovu a vzdelávanie .......... 4 759 €

- Na výchovu a vzd. z r. 2019 ..... 1 363 €

- Tovary a služby ........................... 62 462 €

- Tovary z roku 2019 ..................... 679 €

- Príspevok a učebnice.................... 3 675 €

- Dotácia na deti zo znevýhod.pr.... 700 €

- Dotácia na deti zo znev.pr.2019... 232 €

- Dotácia na stravu ........................ 29 508 €

- Príjmy ......................................... 9 466 €

Mzdy, odvody , PN /položka 610,620,640/:

Počas roka 2020 boli vyplácané zamestnancom tarifné platy, príplatky za triednictvo, výkon, príplatky u riadiacich pracovníkov, osobné príplatky, kreditné príplatky, príplatky za zač. ped. pracovníkov ,mimoriadna odmena , mzda pre osobného asistenta a odvody do poisťovní aj odchodné.

Tovary a služby /položka 630/:

Pridelené finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, zabezpečenie údržby školy, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup kancelárskeho materiálu, poštové poplatky a poplatky banke, prídel do sociálneho fondu, úhradu časti stravného na základe kolektívnej zmluvy, rôzne služby /revízie, uloženie odpadu, zhotovovanie kľúčov,.../, nákup školských pomôcok .

Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie boli použité v MŠ na nákup učebných pomôcok pre deti a služby spojené so vzdelávaním..

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na vyplatenie mzdy za prácu formou odmien a na nákup pomôcok.

Finančné prostriedky určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité na nákup kopírovacieho materiálu,papiera a dezinfekčných prostriedkov.

Finančné prostriedky určené na nákup učebníc, boli v plnej miere použité na nákup učebníc..

Finančné prostriedky na stravu boli použité na nákup potravín v šj.

Dopravné / položka 642/:

Pridelené finančné prostriedky boli použité na preplatenie cestovného žiakom z Limbachu podľa spracovanej dokumentácie. Nevyčerpané finančné prostriedky budú použite na preplatenie cestovného v roku 2021.

Príjmy

sme získali za prenájom nebytových a bytových priestorov / hlavne z prenájmu telocvične a bytov/ . Tieto prostriedky boli použité na nákup materiálu, učebných pomôcok, údržbu prevádzkových strojov a výpočtovej techniky ako aj na úhradu energií. Nevyčerpané príjmy budú použité v roku 2021 podľa potreby.

Finančné prostriedky získané z grantu boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na projekt Spolu na jednej lodi- motivačný program a na projekt Náruč dobrých skutkov- projekt participácie v škd.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2020/2021 sa záujmové vzdelávanie vzhľadom na epidemiologickú situáciu a odporúčanie ministra školstva nerealizovalo.

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená formou plenárneho zasadnutia rodičov a školských zamestnacov, ako aj triednymi schôdzkami a individuálnymi stretnutiami s rodičmi. Využili sme tiež priamu komunikáciu rodičov a vedenia školy s rodičmi pri riešení akýchkoľvek problémov. Oblasť výchovno-vzdelávacích výsledkov svojich detí si môžu rodičia odsledovať prostredníctvom EŽK. Na stránku školy pribudli konzultačné hodiny v čase mimo vyučovania.

Významné miesto v dobrej spolupráci zohrávajú priaznivé vzťahy s rodičmi prostredníctvom Aktivity Grinava, kde sme získali vynikájúce zázemie, čo je odprezentované napr. vybudovaním školského klubu voľného času, rôznymi súťažami, poskytovanie služieb bez nároku na honorár a pod.Ochotne nám vypomáhajú brigádami, prípravou podujatí ako sú: Tekvicová slávnosť, Mikuláš, Vianočná akadémia, Noc v škole, Deň matiek, MDD a Piknik pre rodinu.

Spoluprácu školy s rodičmi zastrešuje Rada školy pri ZŠ s MŠ Orešie, ktorá prezentuje tiež prácu našej školy.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie

Dištančné vdelávanie I. stupeň január-marec, II. stupeň október - marec

Metódy a formy

- výber vhodného dištančného vzdelávania formou MS Teams

- vytvorenie stabilného systému vzdelávania

- zasielanie zadaní úloh cez eduPage

- úprava rozvrhu

- individuálny prístup k žiakom, ktorí nemali prístu k dištančnému vzdelávaniu

Spôsob hodnotenia

- žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovným hodnotením v 1. aj 2. polroku

- ostatní žiaci boli hodnotení známkou zo všetkých predmetov s výnimkou NBV, ETV

- väčšina žiakov počas dištančného vzdelávani veľmi dobre spolupracovala, posielali vypracované úlohy, projekty

- žiakov, ktorí sa nezúčastňovali dištančné vzdelávanie sme kontaktovali rôznymi spôsobmi - telefonicky, eduPage, roznášali sme pracovné listy žiakom z marginalizovanej komunity prostredníctvom pedagogických asistentov a Armády spásy

Adaptačné obdobie

- adaptačným procesom prešla počas dvoch týždňov prešli všetky triedy

- niektoré adaptačné prvky sa realizovali dlhšie

- učitelia dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, venovali sa socializácii, neskúšali, nepísali testy a písomky

- časť aktivít prebiehala vonku

- počas adaptačného obdobia sa pedagogickí asistenti vo zvýšenej miere venovali žiakom so ŠVVP, žiakom z marginalizovanej komunity a žiakom, ktorí mali problém s pripojením na dištančné vzdelávanie

- učitelia pomáhali žiakom s dobraním učiva, ktorému počas dištančného vyučovania neporozumeli

- škola sa zapojila do projektu Spolu múdrejší a v popoludňajších hodinách triedni učitelia doučovali žiakov v mesiaci apríl až jún

- okrem troch žiakov, ktorí neprejavili záujem o doučovanie všetci žiaci postúpili do vyšších ročníkov

Pedagógovia

- všetci pedagógovia pracovali z domu

- pracovali pravidelne, boli kreatívni, pomáhali si navzájom

Úprava učebných plánov

žiadne učivo sme nepresúvali do ďalšieho ročníka

Návrhy opatrení

- zabezpečiť zmluvu s novým dodávateľom internetového pripojenia

- vybaviť žiakov tabletmi

- využívať internet ne komunikáciu so žiakmi a rodičmi aj počas prezenčnej formy vyučovania

- zdokonalenie v IKT kompetencie učitelia aj žiaci

Záver

Vypracoval: Mgr. Gabriela Fornerová

V Pezinku, 8. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.10.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria