Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s MŠ, Orešie 3, 902 03 Pezinok
Adresa školyOrešie 3, 902 03 Pezinok
Telefón+421 x 0336400688
E-mailzsgrinava@gmail.com
WWW stránkazsoresiepezinok.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Gabriela Fornerová03364222490911733620zsgrinava@gmail.com
ZRŠ ZŠIng. Ivana Feketeová03364006880911870605zsgrinava@gmail.com
Vedúca ŠJElena Mináriková03364222420911225764sjoresiepezinok@gmail.com
ZRŠ MŠNaďa Kovárová03364226300911225619 zsgrinava@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaEva Pilátová0905536315
pedagogickí zamestnanciMgr. Iveta Šimonová0915143356
 Zuzana Romančíková 
   
ostatní zamestnanciGabriela Gašparovičová0903764705
   
zástupcovia rodičovIng. Jana Šilhárová0904455296
 Ladislav Ferenci0911101806
 Blanka Srnánková0908899380
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Roman Šmahovský0903251556
 Drahomír Šmahovský0902354180
 Mgr. Peter Kremský0903461083
 PhDr. Milan Grell0905726111

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ I.st., ŠKDMgr. Anna ĎurejeI.stupeň 
PK prírodovednáMgr. Zuzana AdámkováMAT, CHE, FYZ, INF, BIO,  
PK spoločenskovednáMgr. Miroslava HvojníkováDEJ, OBN, ETV, HUV, TEV, TSV 
PK jazykovMgr. Monika LovášováSJL, ANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 184

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov211719232912172422184
z toho ŠVVP 1346422426
z toho v ŠKD171317140000061

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 43 / počet dievčat 15

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 38 / počet dievčat 15

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2/ počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky k 30.6.2019: 21žiakov 9. ročníka / počet dievčat 8

Počet žiakov prijatých na gymnázium: 3 / počet dievčat 2

Počet žiakov prijatých na SOŠ: 18 / počet dievčat 6

Počet žiakov prijatých na bilingválne štúdium z 8. ročníka: 0


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov4110120 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení2031500323
prijatí2031500222
% úspešnosti100%0%100%100%0%0%67%96%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJKBIOCvičenia s MATCvSJDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEINVINFMAT
1.A1,11        1    1
2.A1,72        1    1,67
3.A1,32        1   11,26
4.A1,7        1   11,55
5.A1,86 1,68  1,54  1,961   12,11
6.A2,18 2,64  2 2,091,641   12,55
7.A2,121,942,35  2,18 1,5921 1,76 1,062,18
8.A1,961,482,44  2,16 2,2421 2,2 12,12
9.A2,62 2,82  2,77 2,732,59  2,82 12,86

TriedaNBVNBVNEJOBNOBVPOPPsPPRVPVCPRIPDAPVORGZRKSRŠF
1.A           1,06   
2.A           1,61   
3.A        1,11 1,21    
4.A        1,05 1,6    
5.A               
6.A   1           
7.A   1,59           
8.A  1,41,6           
9.A  2,292,41           

TriedaRUJSJLSPRSVPSJATEVTEDTSVTEVTKCTHFVLAVAVUMVYV
1.A 1,061    1      1
2.A 2,171,11    1      1
3.A 1,371,11    1   1,16  1,11
4.A 1,481    1,1   1,67  1,05
5.A 2,291   11,04      1
6.A 2,821   11,09      1
7.A 2,711   1,121,06      1
8.A 2,721   11      1
9.A 31,23     1,24      

TriedaZEMZVMP
1.A  
2.A  
3.A  
4.A  
5.A  
6.A  
7.A  
8.A  
9.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181801
2.A191711
3.A191900
4.A222100
5.A312802
6.A111101
7.A171700
8.A252410
9.A222110

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A18102957,17102957,1700,00
2.A19178198,94167292,891096,06
3.A19152480,21149678,74281,47
4.A222063103,152063103,1500,00
5.A31194269,36194269,3600,00
6.A111175106,821175106,8200,00
7.A17151188,88151188,8800,00
8.A25215887,59215787,5510,04
9.A224399199,954233192,411667,55

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 53168% 
Monitor MAT 53165,4% 
Monitor SJL 92253,7% 
Monitor MAT 92249,2% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1210
Bežných tried816316
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu918416

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP9393
DPP3131
Znížený úväzok4 4 
ZPS    
Na dohodu3 3 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1313
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa 11
    
spolu 1616

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7.ACHE2
8.ACHE2
9.ACHE2
6.AOBN1
7.AOBN1
8.AOBN1
9.AOBN1
6.AINF1
7.AINF1
8.AINF1
9.AINF1
9.AVUM1
9.AETV1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška01
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium60
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické10
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Kupeckého svet11. miesto   
Kupeckého svet2Cena mesta Pezinok   
Kupeckého svet1Cena Malokarpatského múzea   
Medzníky 2. svetovej vojny43. miesto   
Olympiáda ANJ24.miesto   
Novodobo so Shakespearom42.miesto   
Novodobo so Shakespearom42.miesto   
Ochranárik201. miesto   
Ochranárik202. miesto   
Ochranárik202. miesto   
Veľvylanectvo Slovinska - liter. súťaž v ANJ101. miesto    
Veľvylanectvo Slovinska - liter. súťaž v ANJ101. miesto   
Veľvylanectvo Slovinska - liter. súťaž v ANJ102. miesto   
Cena primátora31.miesto   
Cena primátora31. miesto   
Cena primátora31. miesto   
Hádzanádružstvo3. miesto   
Atletika11. miesto   
Atletika11. miesto   
Atletika12. miesto   
Atletika13. miesto   
Atletika14. miesto   
Atletika14. miesto   
Atletika14. miesto   
Atletika14. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity ZŠ a ŠKD v 1. polroku a 2. polroku škol. roku 2018/2019:

3.9.2018 Slávnostné otvorenie škol. roka 2018/2019

10.9.2018 Vítanie prvákov a nových žiakov, ŠKD

28.9.2018 Tekvicová párty

September 2018 Literárno-výtvarná súťaž, téma ,,Odlietajú lastovičky“, ŠKD

Víťazné práce: N. Dobrotková 3.A,K. Vlkolínska 3.A, L. Pavlíková 3.A

Kristína Antal 4.A, K. Číková 4.A

9.10.2018 Poznávame vedu: chémia a fyzika v praxi, Mgr. Fekečová, ŠKD

17.10.2018 Detská opera Harmónia: ,, Bastien a Bastienka, ŠKD

24.10.2018 Výroba záložiek do kníh pre prvákov, 4.A

25.10.2018 Besiedka so starými rodičmi, 3.A

Október 2018 Listy starým rodičom ,, Mesiac úcty k starším“, 4.A

Starostlivosť o čistotu areálu školy, 4.A

November 2018 Výtvarná súťaž: ,, Veď aj ja som záchranár“, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

9.11.2018 Čítanie v MŠ, 4.A

11.11.2018 Sto rokov od ukončenia I. svetovej vojny, položenie kytice kvetov pri

pamätníku, 2.A

12.11.2018 Jesenná guľovačka, 1.A

15.11.2018 Beseda s Bc. L. Korytárovou PZ MsÚ Pezinok, 1.A, 2.A

22.11.2018 Laserová aréna Trnava, ŠKD

27.11.2018 Beseda s Bc. L. Korytárovou, 3.A, 4.A

4.12.2018 Okresné kolo súťažného projektu MV SR ,, Veď aj ja som záchranár“:

- 2.miesto v kategórií žiakov 1. stupňa : Jakub Križan 4.A

6.12.2018 Tajný Santa 3.A

6.12.2018 Mikuláš v škole

7.12.2018 Vianočná akadémia

12.12.2018 Pytagoriáda - školské kolo, 3.A, 4.A

21.12.2018 Malí kuchári, 1..A

December List Ježiškovi 1.A, 4. A

Vianočné pozdravy do DD v Hlohovci, 2.A

Vianočné pozdravy do DD v Pezinku a starým rodičom, 4.A

13.1.2019 Divadelné predstavenie v DJP Trnava, 3.A

18.1.2019 Mobilné planetárium, ŠKD

30.1.2019 Noc v škole, ŠKD

31.1. 2019 Karneval

31.1.2019 Odovzdávanie VÝPISU Z KLASIFIKÁCIE

Január 2019 Noc v škole 2. stupeň

13.1.2019 Divadelné predstavenie v DJP Trnava: Mlynárkin pytač , 3.A

4.2.2019 Mobilné planetárium, 1.A, 2.A, 4.A

14.2.2019 Valentín - Valentínska pošta

20.2.2019 Divadelné predstavenie v DJP Trnava, 1.A, 2,A, 4.A

Február 2019 Všetkovedko 3.A,

Nelka Dobrotková - Všetkovedko školy

Február 2019 ,,Rozprávočka moja naj 2019“ - medzinárodná výtvarná súťaž 1.A, 2.A, 3. A, 4. A

4.3. 2019 LVVK 2. stupeň

6.3.2019 Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň, školské kolo

6.3.2019 Malokarpatská knižnica v Pezinku, Literárno-výtvarná súťaž Slávnostné vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže za rok 2018

16.3.2019 Nadácia ZSE - Projekt: ŠKD

19.3.2019 Hviezdoslavov Kubín, Obvodné kolo v ZŠ, Vajanského, Modra

L. Pavlíková 3.A - próza, J. Križan 4.A - poézia

21.3.2019 MATEMATICKÝ KLOKAN 2.A, .A, 4.A

20.3.2019 Nadácia ZSE- Projekt: B

26.3.2019 Pytagoriáda - obvodné kolo v ZŠ Fándlyho 11, Pezinok,

zúčastnili sa:

S. Pytel 3.A- úspešný riešiteľ, J. Pavlík 4.A, M. Švorc 4.A

26.3.2019 Projekt Oliver - bezpečnosť na železnici a cestnej premávke,

kpt. Mgr. Miškovičová, 2.A, 3.A

26.3.2019 Super chodec - výtvarná súťaž 2.A

27.3.2019 Psie veličenstvo - film v kine Cinemax v Trnave, ŠKD

28.3.2019 Beseda so spisovateľom Júliusom Belanom, ŠKD

Marec 2019 Slovenská pošta: ,, Napíš list o svojom hrdinovi“,

48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov detí, 4.A

4.4. - 5.4.2019 Zápis žiakov do 1. ročníka

11.4.2019 Deň narcisov

15.4.2019 Návrh na žiacku knižku, súťaž ŠEVT, ŠKD

K. Antal 4.A, E. Hurtošová 3.A, M. Švorc 4.A

17.4.2019 Mestská polícia Pezinok, ŠKD

28.4.2019 Nadácia Volswagen - Projekt ZSE, ŠKD

25.4.2019 Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí, Ing. Pavol Kovačič - beseda, ŠKD

Apríl 2019 Kupeckého svet - výtvarná súťaž, ŠKD

30.4.2019 ,,Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí“, ŠKD

Nadácia pre deti Slovenska - autorská výstava fotografií

6.5.2019 - 10.5.2019 Škola v prírode, ŠKD

12.5.2019 Deň matiek - vystúpenie žiakov 1. stupňa

13.5.2019 Zero Waste Slovakia, prednáška P. Slezákovej, ŠKD

14.5. 2019 Hvezdáreň- planetárium, Hlohovec, exkurzia - 2.A, 3.A, 4. A

17.5.2019 Májový kvet v Trnave, ŠKD

17.5.2019 Malokarpatská knižnica Pezinok: ,,Aha tam je les“

Literárna časť: Liliana Pavlíková 3.A, ŠKD

Výtvarná časť: Majo Hubinský, 1.A, ŠKD

22.5.2019 Atletická súťaž v ZŠ Fándlyho Pezinok, 1. stupeň ZŠ

24.5.2019 Fabrica Fantastica, beseda s pani K. Beinhorovou, ŠKD

Máj 2019 Malokarpatská knižnica Pezinok

Literárno-výtvarná súťaž - Téma: ,,To som ja“, ŠKD

Jún 2019 Projekt: ,, Detský čin roka 2019“, 4.A

3.6.2019 Filmové predstavenie v Trnave z príležitosti MDD, 1.stupeň ZŠ

4.6.2019 Školský výlet Tropikarium Budapešť, 3.A

7.6.2019 Piknik pre rodinku

11.6.2019 Nadácia ZSE - grantový projekt ,,Rozprúdime regióny“, ŠKD

12.6.2019 Projekt Malokarpatskej knižnice a ŚKD

,,Vezmi si ma na dovolenku“

13.6.2019 Projekt detskej participácie - podpora OZ Pezinok,

pomoc opusteným zvieratám, ŠKD

13.6.2019 Exkurzia v keramickej dielni pani R. Hermysovej, 3.A, 4,A

14.6.2019 ,,Slovensko - poznáš svoju vlasť ?“ - interaktívna prezentácia,

1.A, 2.A, 3.A, 4.A

17.6.2019 Jahodové hodovanie, ŠKD

21.6.2019 Školský výlet Pezinok, 1.A, 2.A, 4.A

28.6.2019 Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení

1.7. - 5.7.2019 Letná činnosť ŠKD - Grinavskí pátrači- letný detský tábor

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

1. Exteriérový nábytok do zelenej triedy - Gesto pre mesto 1 000,- €

2. Dopravné ihrisko v spolupráci s Mestom Pezinok - MŠVVaŠ nepodporený projekt

3. Pomôcky na Kinball - Nadácia VW 1 000,- €

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum inšpekčnej kontroly: 11.12.2018

Druh inšpekcie. Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť obsahuje tieto námietky?

1. Údajné nerešpektovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka vo vyučovacom procese.

2. Zaraadenie predmetov rozvýjanie špecifických funkcií-RŠF a terapeuticko-korekčné cvičenia-TKC na úkor chémie a informatiky do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu syna sťažovateľov.

3. Vyučovanie RŠF a TKC nekvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.

4. Údajné neopodstatnené udelenie výchovného opatrenia (pokarhania triednym učiteľom) na konci školského roka 2017/2018.

5. Nevypracovanie IVVP pre syna sťažovateľov na aktuálny školský rok.

Výsledky kontroly:

Námietka č. 1 - Námietka je neopodstatnená

Námietka č. 2 - Námietka je neopodstatnená

Námietka č. 3 - Námietka je opodstatnená

Námietka č. 4 - Námietka je neopodstatnená

Námietka č. 5 - Námietka je neopodstatnená

Záver:

Školské inšpekčné centrum ukladá riaditeľke povinnosť:

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

2. Prijaté opatrenia predložiť ŠŠI v trmíne do 15.2.2019,

3. Predložiť ŠŠI správu o splnení prijatých opatrení v termíne do 28.6.2019,

4. Písomne oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má dve poschodia, ktoré ú podpivničené. Na prvom poschodí triedy MŠ, a triedy prvého stupňa, na druhom poschodí triedy prvého aj druhého stupňa a triedy ŠKD. V pivničných priestoroch sú odborné učebne a šatne. Ku škole patrí školská jedáleň a telocvičňa. V deviatich učebniach sú kmeňové triedy. V dvoch triedach je ŠKD. K tomu využívame učebňu anglického jazyka, počítačovú učebňu, učebňu chémie, dielňu a cvičnú kuchynku.

V škole sa nachádza aj spoločenská miestnosť spojená s knižnicou, kabinety a miestnosť pre špeciálnu pedagogičku.

Areál školy má spevnenú plochu, doskočisko, detské ihrisko, zelenú triedu a bylinkovú záhradu

Budova školy má novú strechu, platové okná. Chýba zateplenie budovy.

Vybavenie kabinetov je slušnej úrovni. Všetky triedy majú interaktívne tabule. Pomôcky sa pravidelne dokupujú podľa potreby.

Škole chýba najmä rekonštrukcia telocvične, oprava strechy na školskej jedálni, dokončenie odizolovania základov školy, zrevitalizovanie školského areálu, oprava spevnených plôch a zrekonštruovanie podlahy zelenej triedy.

Na udržanie poriadku by pomohlo osvetlenie školského areálu. Dopravnú situáciu by vyriešilo parkovisko v priestoroch školy.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 03 Pezinok

Komentár

k správe o hospodárení za rok 2018

Základná škola Orešie č.3v Pezinku mala v roku 2018 pridelený rozpočet:

- Mzdy a odvody ...........................263 655,- €

- Asistent učiteľa ......................... 10 080,- €

- Dopravné .................................... 2 706,- €

- Dopravné z roku 2017................. 817,- €

- Vzdelávacie poukazy ................. 5 606,- €

- Na výchovu a vzdelávanie .......... 3 814,- €

- Na výchovu a vzdelanie z r 2017... 1 039,- €

- Tovary a služby ........................... 46 727,- €

- Tovary z roku 2017 ..................... 14 146,- €

- Príspevok a učebnice.................... 60, -€

- Dotácia na deti zo znevýhod.pr.... 500,-€

- Príjmy ......................................... 11 811,- €

Mzdy, odvody , PN /položka 610,620,640/:

Počas roka 2018 boli vyplácané zamestnancom tarifné platy, príplatky za triednictvo, výkon, príplatky u riadiacich pracovníkov, osobné príplatky, kreditné príplatky, príplatky za zač. ped.pracovníkov ,odmeny , mzda pre osobného asistenta a odvody do poisťovní.

Tovary a služby /položka 630/:

Pridelené finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, zabezpečenie údržby školy, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup kancelárskeho materiálu, poštové poplatky a poplatky banke, prídel do sociálneho fondu, úhradu časti stravného na základe kolektívnej zmluvy, rôzne služby /revízie, uloženie odpadu, deratizácia, zhotovovanie kľúčov,.../, nákup školských pomôcok .

Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie boli použité v MŠ na nákup učebných pomôcok pre deti a služby spojené so vzdelávaním..

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na vyplatenie mzdy za prácu formou odmien a na nákup pomôcok.

Finančné prostriedky určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité na nákup kopírovacieho materiálu a dezinfekčných prostriedkov.

Finančné prostriedky určené na nákup učebníc, boli v plnej miere použité na nákup učebníc prvouky..

Finančné prostriedky určené na školu v prírode boli rovnako v plnej miere použité na zabezpečenie pobytu detí v škole v prírode.

Dopravné / položka 642/:

Pridelené finančné prostriedky boli použité na preplatenie cestovného žiakom z Limbachu a Viničného podľa spracovanej dokumentácie. Nevyčerpané finančné prostriedky budú použite na preplatenie cestovného v roku 2019.

Príjmy

sme získali za prenájom nebytových a bytových priestorov / hlavne z prenájmu telocvične a bytov/ . Tieto prostriedky boli použité na nákup materiálu, učebných pomôcok, údržbu prevádzkových strojov a výpočtovej techniky ako aj na úhradu energií. Nevyčerpané príjmy budú použité v roku 2019 podľa potreby.

Finančné prostriedky získané z grantu boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie kuchynky a na zabezbečenie dopravy na výlet.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľom je vytvoriť modernú a efektívne pracujúcu školu s hodnotovou orientáciou na rodinu. Naša škola sa profiluje ako Škola pre rodinu, ktorá je otvorená verejnosti, tradíciám. Našou snahou je šíriť jej hodnoty a dobré meno v regióne.

Zároveň vytvárať vhodné podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, vytváranie príjemného a pokojného pracovného prostredia, pozitívnej klímy, ktorá bude základom na vytváranie dobrých vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

Pri dosahovaní cieľa budem prihliadať na vlastné možnosti školy aj možnosti, ktoré bude poskytovať dobrá spolupráca s rodičmi, združením rodičov, Radou školy, zriaďovateľom ako aj s obyvateľmi obce, občianskymi združeniami a záujmovými organizáciami.

I. Oblasť výchovy a vzdelávania:

- Viac využívať vo výchovno-vzdelávacom procese moderné metódy a formy ako blokové alebo projektové vyučovanie a zážitkové učenie, aplikovať rovesnícke učenie, podporovať rozvoj kritického myslenia.

- Podporovať a rozvíjať kreativitu, vedomosti a zručnosti žiakov zapájaním sa do súťaží a projektov pre žiakov ZŠ na národnej a medzinárodnej úrovni.

- Zamerať sa na skvalitnenie práce so žiakmi so SZP a so žiakmi so ŠVVP a zároveň zlepšiť spoluprácu s týmito žiakmi prostredníctvom konzultačných hodín a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom.

- Využitím variantných možností vyučovania podporovať rozvoj špecifických nadaní žiakov.

- Rozvíjať čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením na všetkých predmetoch.

- Rozvíjať jazykovú gramotnosť, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni.

- Zlepšiť domácu prípravu žiakov na vyučovanie - aktívnou spoluprácou s rodičmi formou EŽK.

- Rozvíjať grafomotorické zručnosti detí v MŠ, skvalitniť predškolskú prípravu žiakov pred vstupom do ZŠ.

- Pozornosť venovať výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom, učiteľom, ku svojej kultúre, jazyku, k národným hodnotám.

- Eliminovať prejavy rasizmu, neznášanlivosti, odstrániť akékoľvek prejavy šikanovania.

- Rozšíriť krúžkovú činnosť zameranú na zdravý životný štýl, ekológiu, ochranu prírody a životného prostredia a na spoznávanie a uchovávanie regionálnych tradícií..

- Realizovať aktivity v oblasti environmentálnej, dopravnej, multikultúrnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a finančnej gramotnosti.

- Spolupracovať s občanmi a organizáciami v obci pri vypĺňaní voľnočasových aktivít pre žiakov v priebehu letných prázdnin (organizovanie táborov, výletov, kurzov, doučovania).

- Zrealizovať vydávanie elektronického školského časopisu žiakmi a jeho prostredníctvom pravidelne informovať verejnosť o dianí v škole.

II. Oblasť personálna:

- Zabezpečiť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

- Umožniť pedagógom zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania. Uprednostnené bude vzdelávanie na rozšírenie kvalifikácie a používanie moderných metód vo vyučovaní. Zaškoliť ich v oblasti agresivity detí, šikanovania a prevencie, rozvoj komunikačných zručností učiteľov a mediácie.

- Zabezpečiť tréningové semináre pre učiteľov zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP.

- Starať sa o zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov - využitie sociálneho fondu.

- Doplniť pedagogický zbor v MŠ o zástupkyňu riaditeľa.

- Riadiť školu demokraticky, dbať na spravodlivosť a dôslednosť pri rozhodovaní. Byť náročný na prácu pedagógov i ostatných zamestnancov, rešpektovať ich názory, trvať na nových metódach a postupoch. Podporovať účasť pedagógov na rozhodovaní, aby mal každý pocit zodpovednosti za školu, žiaka.

III. Oblasť materiálna:

- Posilňovať vlastný rozpočet získavaním mimorozpočtových príjmov z vyhlásených projektov a grantov.

- Získať finančné prostriedky z rozpočtu MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične a prislúchajúcich sociálnych zariadení.

- Zabezpečiť dostatok moderných učebných pomôcok podľa potrieb učiteľov.

- Upraviť vonkajšie okolie školy, opraviť podlahu zelenej triedy a vybaviť ju novým nábytkom, vyrovnať spevnené plochy areálu školy.

- Vybudovanie výtvarnej triedy v suteréne školy.

- V spolupráci so zriaďovateľom vybudovať kvalitné oplotenie, osvetlenie areálu školy a zabezpečenie kamerového systému.

- Zrekonštruovať sociálne zariadenie ZŠ, aby zodpovedalo hygienickým normám.

- Zmodernizovať počítačovú učebňu, zatraktívniť vyučovanie rozšírením učebne o modernú IK techniku vrátane zmodernizovania internetovej siete a navýšiť kapacitu učebne.

- Zateplenie odizolovaných základov školy z vnútornej strany (kabinety) - rozpočet MŠVVaŠ.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Úspechy

Žiaci našej školy dosiahli pekné úspechy v jazykových olympiádach, literárnych súťažiach, športových a výtvarných súťažiach. Podrobné výsledky sú uvedené v časti prehľad výsledkov súťaží a olympiád. Zo strany učiteľov bol záujem o ďalšie vzdelávanie, a to najmä v oblasti závádzania moderných technológií do vyučovania s využitím nových interaktívnych tabúľ. Pokračujeme v posilnení jazykového vyučovanía, anglický jazyk je vyučovaný od prvého ročníka metódou Jolly Phonics. Škola organizovala viaceré mimovyučovacie aktivity, ktoré sú uvedené v časti Aktivity a prezentácia na verejnost, mnohé z nich organizoval ŠKD. Pre žiakov bolo v škole vytvorené príjemné estetické prostredie - výzdoba školy. Škola aktívne spolupracovala s Radou školy a Radou rodičov. Škola poriada mnohé aktivity zamerané na rodinu, občanov miestnej časti v spolupráci s Občianskou iniciatívou Aktivity Grinava, poslancami za Mesto Pezinok a zriaďovateľom.

Nedostatky

S narastajúcim počtom žiakov s poruchami učenia a správania sa vzniká problém s nedostatkom odborných zamestnancov a pedagogických asisitentov. Učitelia nemajú adekvátne odborné vzdelanie pre prácu so žiakmi so ŠVVP. Spolupráca s rodičmi týchto žiakov je častokrát nevyhovujúca a problémová.

Propagácia školy na verejnosti je nízka, v budúcom období je potrebné posilniť prezentáciu školy na verejnosti, prostredníctvom webových stránok a médií.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

V tomto školskom roku sa na stredné školy okrem jednej žiačky dostali všetci žiaci 9. ročníka, 2 žiaci sa dostali na 8-ročné gymnázium.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky zodpovedajú štátnej norme, budova školy a jej okolie sú systematicky udržiavané. Škola má pekný vlastný areál prislúchajúci škole rodinného typu.

Školské úrazy:

V školskom roku 2017/2018 sme mali na škole celkom 7 úrazov, všetky boli drobnej povahy. Väčšina úrazov sa stala počas vyučovania telesnej výchovy, resp. počas prestávok.

Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a vychovávateľov v ŠKD sú veľmi dobré,

naplnenosť tried je optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých

predmetov sú funkčné. Odborné učebne spĺňajú podmienky pre moderný spôsob výučby.

Hygienické podmienky v triedach sú dobré, postupne vymaľujeme niektoré triedy.

Vybavenie školským nábytkom je dobré, žiacke lavice a stoličky sú vymenené za

nové, skrine sú staré ale udržiavané.

Škola má veľmi dobré materiálno-technické podmienky vo vzťahu k učebným plánom

a učebným osnovám, má dostatok učebníc.

Didaktická technika je funkčná, priebežne modernizovaná a aktívne využívaná na

hodinách. V priebehu školského roku sme dobudovali odbornú učebňu chémie, fyziky a biológie.Vp riebehu školského roku sme aktívne pracovali na skrášľovaní interiéru školy prácami žiakov najmä z výtvarnej výchovy,

ktoré sme vystavovali ako obrazy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet skupínVedúci
English Time1Mgr. Jana Sabolová
Florbal cup1Mgr. Ľubomír Janečka
Keramický krúžok1externý
Slovenský jazyk T91Mgr. Ľuboslava Kulisievičová
Staň sa rytierom1externý
Školský klub detí1Mgr. Kristína Habová
Šikovník1Mgr. Anna Ďureje
Matematika T91Mgr. Zuzana Adámková
Geografia1Mgr. Miroslava Hvojníková
Slovenský jazyk pre piatakov1Mgr. Ľuboslava Kulisievičová
Športové hry1Mgr. Martin Polák

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená formou plenárneho zasadnutia rodičov a školských zamestnacov, ako aj triednymi schôdzkami a individuálnymi stretnutiami s rodičmi. Využili sme tiež priamu komunikáciu rodičov a vedenia školy s rodičmi pri riešení akýchkoľvek problémov. Oblasť výchovno-vzdelávacích výsledkov svojich detí si môžu rodičia odsledovať prostredníctvom EŽK. Na stránku školy pribudli konzultačné hodiny v čase mimo vyučovania.

Významné miesto v dobrej spolupráci zohrávajú priaznivé vzťahy s rodičmi prostredníctvom Aktivít Grinavy, kde sme získali vynikájúce zázemie, čo je odprezentované napr. vybudovaním školského klubu voľného času, rôznymi súťažami, poskytovanie služieb bez nároku na honorár a pod.Ochotne nám vypomáhajú brigádami, prípravou podujatí ako sú: Tekvicová slávnosť, Mikuláš, Vianočná akadémia, Noc v škole, Deň matiek, MDD a Piknik pre rodinu.

Spoluprácu školy s rodičmi zastrešuje Školská rada pri ZŠ s MŠ Orešie, ktorá prezentuje tiež prácu našej školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola veľmi dobre spolupracuje so zriaďovateľom mestom Pezinok a jednotlivými oddeleniami mestského úradu Pezinok. Naďaľej pokračuje vo veľmi dobrých vzťahoch so skupinou miestnych podnikateľov, poslancami mestskej časti Grinava a OZ Aktivity Grinava.

Dôležité informácie zo života školy naďalej získavali rodičia a široká verejnosť prostredníctvom našej webovej a facebookovej stránky školy a webu grinava.com. Spolupráca s rodičmi je prostredníctvom EŽK, mailovej komunikácie a osobnými stretnutiami.

Záver

Vypracovala: Mgr. Gabriela Fornerová

V Pezinku, 11. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria