Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola s MŠ, Orešie č. 3 v Pezinku je škola rodinného typu, ktorá má dve budovy, rozsiahly školský areál a telocvičňu.
Do siete základných škôl bola zaradená v roku 1959. Škola je situovaná neďaleko cestnej komunikácie, ktorá spája Bratislavu s okresným mestom Pezinok. Príjemný vonkajší vzhľad areálu školy pomáha dotvárať množstvo zelene, listnaté, ihličnaté stromy a kríky.
Areál oboch budov školy je zatrávnený. Súčasťou areálu základnej školy je spevnené asfaltové basketbalové ihrisko a doskočisko s rozbehovou dráhou. V areáli materskej školy sú umiestnené preliezky, hojdačky a pieskovisko.

V školskom roku 2009/2010 oslávila 50. výročie za prítomnosti prezidenta republiky p. I. Gašparoviča s manželkou. Oslavou sa vyzdvihla nielen práca školy, ale definitívne sa potvrdila opodstatnenosť jej existencie v Grinave. Vedenie školy si pripravilo náročný plán jej rozvoja a napredovania. Nedá sa však povedať, že škola nemá problémy. Sú to hlavne ešte malé počty žiakov, ktoré majú viac dôvodov. Vedenie školy ich chce spoločne riešiť so zriaďovateľom a tak napomôcť zvýšeniu a efektivite školy v najbližšej budúcnosti. Škola prešla celým cyklom bez chýbahúcej jednej ročníkovej triedy, od šk.r. 2017/2018 sme sa stali plnoorganizovanou, čím sa prirodzene navýšil aj počet žiakov.

V základnej škole pracuje t.č.18 pedagogických zamestnancov. Kolektív nepedagogických zamestnancov tvoria školník a 3 upratovačky. Základná škola má vlastnú výdajňu stravy a jedáleň. Materská škola má 5 tried, pracuje tu 10 učiteliek a 2 nepedagogickí zamestnanci. V budove materskej školy sa nachádza školská kuchyňa, v ktorej pracujú 4 kuchárky a vedúca ŠJ.

Základnú školu v školskom roku 2019/20 navštevuje 200 žiakov, v ŠKD je zapísaných 76 detí a v materskej škole vykazujeme 87 zapísaných detí. Priestory školy sú vždy čisté, udržiavané, vkusne vyzdobené prácami učiteľov a žiakov. Výchovno- vzdelávacia práca v škole je založená na tradičných kresťanských hodnotách a rozvíjaní prosociálneho správania a hodnotovej orientácie žiakov.

K 1.4.2002 bola škole udelená právna subjektivita.

Škola sa dlhodobo orientuje na vyučovanie cudzích jazykov a v tejto oblasti dosahovala veľmi dobré výsledky.  

Naša škola sa zapojila do veľkého počtu rôznych projektov. Najväčším úspechom bolo získanie finančných prostriedkov na výmenu okien, úspešný bol medzinárodný projekt Edtwin, účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji v rakúskom Oberschutzene, družobné projekty s Európskou jazykovou školou vo Viedni, spoločné projekty s družobnou školou v Prakšiciach v ČR, množstvo výtvarných projektov a pod. V roku 2012 a 2013 škola získala 3 zaujímavé projekty a to: pre klub Výtvarníček, Ekotrieda  a Fit park v celkovej sume 5500.-€ a v tomto roku aj projekt na rozvoj knižnice vo výške 4500.-€. V školskom roku 2014/15 získala škola ďalšie prostriedky z ministerstva školstva vo výške 35000.-€ na rekonštrukciu základov budovy ZŠ. Všetky uvedené projekty sú zrealizované. Tiež sa nám podarilo získať 2000.-€ cez projekt "Telocvične", čo využijeme na nákup učebných pomôcok pre telesnú výchovu. Okrem toho sa zapájame do medzinárodných a celosvetových projektov ako: Shakespeare Competition 2016, Projekt Competition, Jazyková štafeta, Môj slovník z reality a pod.

V oblasti materiálno-technickej sme získali s podporou zriaďovateľa finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu WC na prízemí, výmenu svietidiel v triedach a na chodbách školy ako aj v telocvični, rekonštrukciu kúrenia a montáž termoregulačných ventilov na radiátoroch, nastriekanie radiátorov, vymaľovanie prízemia školy, rekonštrukciu kanalizácie, úpravu vonkajšieho terénu areálu školy. Z vlastných a prostriedkov ZRPŠ sa nám podarilo nakúpiť školský nábytok, učebné pomôcky, vymeniť všetky WC ,nakúpiť počítače pre žiakov a notebooky pre učiteľov vo výške 6500.-€, vybudovať nové šatne pre žiakov z prostriedkov ZRPŠ, vymaľovať priestory šatní a tried horného poschodia, motivačne vymaľovať dvere jednotlivých tried a pod. Poslednou veľkou investičnou prácou bola čiastočná rekonštrukcia základov školy vo výške 35000.-€.Na ďalšiu časť finančných prostriedkov pre dokončenie tejto rekonštrukcie sa čaká vo výške 110000.-€. Pre ZŠ a MŠ chystáme ďalší nákup interaktívnych tabúľ. Zaujímavosťou je označenie jednotlivých predmetov v budove v troch cudzích jazykoch.

V oblasti personálnej sa vedenie školy neustále snaží zlepšovať kvalitu obsadenia učiteľmi a zvyšovanie odbornosti vyučovania. Na rozširenie činnosti školy funguje veľké množstvo záujmových krúžkov, pracujeme aj na rozširovaní činnosti v oblasti umeleckej a športovej. Zapájame sa do množstva športových, umeleckých, historických súťaží, kde sme získali množstvo ocenení.

Materská škola je umiestnená v samostatnej budove, v ktorej sa nachádza aj školská kuchyňa. Aj tu sa uskutočnilo veľa zmien v oblasti materiálno-technickej (napr. nákup nových postielok, nová učebňa PC, nákup skriniek, výmena dverí a ďalšieho školského nábytku, oprava strechy, strešná odkanalizácia a pod.). Pripravujeme výmenu podlahovej krytiny. Skvalitnila sa aj práca na úseku vychovno-vzdelávacej činnosti, škôlka organizuje lyžiarsky a korčuliarsky výcvik, školu v prírode, plavecký výcvik, deti sa zúčastňujú všetkých kultúrno-spoločenských podujatí. Od 1.9.2016 škôlka pracuje pod vedením poverenej zástupkyne pani Nadi Kovárovej.

Naša ZŠ s MŠ má veľmi dobré vzťahy s poslancami miestnej časti Grinavy, RŠ a RR, kňazmi, rodičmi, podnikateľmi a s ostatnou verejnosťou.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria