Navigácia

 • " Fakty a zaujímavosti 2. svetovej vojny "

  Dňa 07. mája 2020 sa žiaci z 3.A zúčastnili  onlin kvízu k 75. výročiu ukončenia 2. svetove vojny v Europe na tému " Fakty a zaujímavosti 2. svetovej vojny." Kvíz bol realizovaný v spolupráci s podpredsedom Klubu Pezinok Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Ing. Šimonom. Víťazom kvízu sa stala žiačka Kristínka Mezeiová. Vzhľadom na vyhlásený krízový stav a z toho vyplývajúce veľmi prísne opatrenia, boli upomienkové predmety víťazke a ostatným zúčastneným žiakom odovzdané až po návrate do školy dňa 16. júna 2020. 

 • My mum.

  Nielen kyticou kvetov sa dá vyjadriť vyznanie našim mamám za to, že sú nenahraditeľnou súčasťou našich životov. Svoje poďakovanie a obdiv svojej mame vyjadrili žiaci 1. a 2.stupňa v projekte - My mum, v rámci dištančného vzdelávania v anglickom jazyku. Tu je len malý výber niektorých prác našich žiakov.

 • Kráľovstvo živočíchov a rastlín

  Prváci poznávajú živočíchy a rastliny. Starajú sa o svoje malé záhradky. Napísali krásne, zaujímavé rozprávky. Poznávajú, objavujú krásu prírody.

 • Učíme sa online

  Takto sa učia naši malí prváčikovia počas uzavretia škôl. Nezaháľajú a každý deň pokračujú v osvojovaní si vedomostí prostredníctvom online vyučovania.

 • Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  Vyhodnotenie celoškolskej, literárno-výtvarnej sútaže Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  1. kategória - prváci

  1. miesto - Kubko Strečanský

  2. miesto - Martinko Masaryk

  3. miesto - Jurko Dobrotka

  2. kategória - prvý stupeň

  1. miesto - Klárka Vlkolinská

  2. miesto - Lisa Ferenczi

  3. miesto - Janko Hajtmánek

  3 kategória - druhý stupeň

  1. miesto - Adamko Kráľovič

  2. miesto - Adelka Zajíčková

  3. miesto - Tamarka Jakimová

  Cenu ŠKD: Tomáško Mrázik

  Špeciálne ceny poroty: Miška Spustová, Marianna Havlovičová, Paulínka Dobrotková, Vikinka Mikušová a Samko Romančík.

  Chceme vyjadriť vďaku za snahu a aktivitu, posielali ste nádherné práce. Ďakujeme porote za čas a organizáciu sútaže. Porota si poctivo a svedomito prešla každú jednu prácu. Vedeniu vďaka za finančnú podporu.Ceny posielame poštou, môžete ich očakávať v priebehu budúceho týždňa.

  Porota v zložení: Mgr. Janka Sabolová, Mgr. Simonka Sviteková a tím školského klubu detí v zložení Kikuška Berová, Duško Caja a Kika Habová.

 • Pracujeme online

  Máme za sebou štvrtý týždeň online vzdelávania. Naše pravidelné každodenné stretávanie už funguje v zabehanom rytme. Pracujeme v dvoch skupinách, aby sa deti častejšie dostali k slovu a nestrácali pozornosť. Na začiatku a na konci máme priestor na malý "pokec". V doslova domáckom prostredí sa deti cítia uvoľnene, tešia sa na seba, posielajú si správičky. Je to čas na vzájomnú interakciu, vyjadrenie podpory, hodnotenia a povzbudenia. Spätnou väzbou sú pre mňa zasielané práce, projekty, fotografie, kladné ohlasy od rodičov. Niektorí nám cez zdieľanú obrazovku odprezentovali svoj projekt, za čo im patrí veľký potlesk. Pravidlá, nastavené na začiatku, učia deti vzájomnej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Výnimočná situácia preveruje ich vedomosti, schopnosti, charakter, spoluprácu, ktoré zatiaľ hodnotím vysoko pozitívne. Rovnako vysoko si cením aj spoluprácu a pomoc rodičov. Vďaka nim sa k online vzdelávaniu pripojili aj prváci a druháci. Poprajme si ešte veľa síl a trpezlivosti. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Mgr. Janka Sabolová

 • Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  Milí žiaci a žiačky, chceme vás upozorniť na prebiehajúcu literárno - výtvarnú súťaž pre celú školu. Tešíme na vaše nápady... 😉Posielať ich môžete cez EduPage alebo Microsoft Teams (najlepšie - čitateľná fotka rukopisu, umeleckého diela). Pridajte aj dávku vtipu, nech je svet krajší. 😂 Odborná porota: Mgr. Simonka Sviteková, Mgr. Janka Sabolová, p. Dušan Caja, p. Kristínka Berová a Mgr. Kristínka Habová rozhodnú o víťazoch v troch kategóriách. Ceny budú perfektné! 💐Možno aj balík dezinfekčných prostriedkov. 😂

 • Škola očami detí so ŠVVP

  V stredu 4. marca si naši učitelia na chvíľu vyskúšali, aké je to byť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, získavali množstvo vedomostí od tých najlepších, pretože chceme byť pre všetky naše deti tými najlepšími. Lektorkou nám bola Mgr. Svetlana Síthova, riaditeľka súkromného centra Mirabilis, ocenená odborníčka Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuerstseinovo inštrumentálneho obohacovania, Kupoz, Kuprev, Sfumato a množstvom ďalších. Toto vzdelávanie vzniklo v spolupráci s našou školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Natáliou Neupauerovou. Dúfame, že sa čoskoro vidíme zas!

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hk je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňujú aj žiaci 1. a 2. stupňa našej školy, ktorú úspešne reperezentujú.

 • Projekt SOPKY v 5.A

  Žiaci piateho ročníka sa na vlastnej koži presvedčili ako funguje sopka. Každý mal možnosť si ju vyrobiť doma. Na magmatický krb a komín použili plastovú fľašu. Kráter sopky vyrobili zo sádry alebo plastelíny. Všetko krásne vyfarbili, dorobili kulisu okolia sopky -  ich fantázia nemala hranice. Počas hodín geografie sme si ich predviedli. Poslúžila k tomu sóda bikarbóna, červená farba, ocot i saponát. Deti zažili nezabudnuteľnú atmosféru. Naučili sa, ako to vyzerá v sopke i v jej okolí v čase výbuchu. Ale aj to, že by to nechceli zažiť na vlastnej koži. Bol to pre ne nezabudnuteľný zážitok.

 • DRUHÁCI V KNIŽNICI V PEZINKU.

  Pri príležitosti odovzdávania čitateľských preukazov sa druháci v piatok 6. 3. 2020 zúčastnili besedy v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, s pani spisovateľkou Mihálikovou, autorkou knihy: Veselé samohlásky. Beseda bola veľmi zaujímavá a deťom sa páčila. Po skončení besedy si každé dieťa odnieslo domov vypožičanú knihu. Triedna pani učiteľka želá radostné čítanie.

 • Súťaž v anglickom jazyku

  Dňa 6. mája 2020 bude prebiehať medzinárodná súťaž v testovaní si vedomostí v anglickom jazyku pre ročníky 1. - 9. Účasť na súťaži je dobrovoľná. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Žiaci, ktorí budú mať záujem o súťaž, je potrebné sa prihlásiť u svojej učiteľky ANJ najneskôr do 20. apríla 2020, termín konania súťaže je 6. mája 2020. Cena 1 testu je 5 EUR na žiaka. Na vypracovanie testu budú mať žiaci 45 minút, ide len o písomné vypracovanie testu, žiadna ústna forma testovania. Každý súťažiaci dostane diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Prvé miesto bude odmenené SMARTPHONOM, druhé a tretie miesto vecnými cenami.

 • Prváci výskumníci

  Žiaci si zhotovili vlastné meradlo času – jednoduché presýpacie hodiny. Merali čas pri vykonávaní rôznych činností počas dňa. Výsledky meraní zapisovali do tabuľky. Prváci si vyrobili i kyvadlá. Zistili, že čas môžeme merať aj presýpacími hodinami a kyvadlom.

 • Naše hodiny anglického jazyka

  Naše hodiny angličtiny nemajú vždy len klasickú podobu, vítané sú u žiakov najmä tematické hodiny, napr. Európsky deň cudzích jazykov, Halloween, Easter egg Hunt a iné...V obrazovej prílohe vám  ponúkame možnosť vzhliadnuť vybrané projekty, ktorých súčasťou je  zvyčajne i krátka prezentácia žiaka.

 • Valentínske maškrtenie

  Červená a ružová farba, sladké občerstvenie lahodiace nielen oku, no i tým najmlsnejším jazýčkom, smiech a detský džavot dominovali počas tohtoročného 14.februára, dňa sv. Valentína. Valentínskemu hosťovaniu predchádzala ranná valentínska pošta, po ktorej sa horná chodba školy premenila na miesto veľkolepého maškrtenia. Nakoniec, posúďte sami v obrazovej prílohe.

 • Anglicko - slovenské divadelné predstavenie

  Nielen možnosť vzhliadnutia divadla v dvoch jazykoch - slovenskom a anglickom, ale i krásne kulisy, nápadité kostýmy, vtipné pesničky a dialógy nás presvedčili, že sme sa rozhodli správne. Opäť po roku sme si mohli pozrieť anglicko - slovenské divadelné predstavenie v KD Pezinok, tentokrát Silly Bear. Žiaci odchádzali s povzneseným pocitom, že začínajú rozumieť nielen jednotlivým slovíčkam, ale i uceleným vetam a bežným komunikačným frázam.

 • Najkrajšia vianočná ozdoba

  Predvianočný čas sme na našej škole venovali i výtvarnej súťaži o najkrajšiu a najviac nápaditú ozdobu na vianočný stromček. Hlavným kritériom bol nielen zimno - vianočný motív, ale i kreatívne zhodnotenie samotnej ozdoby a výber materiálu. V obrazovej prílohe je malá ukážka najkrajších výrobkov. Víťazom sa nakoniec stala ozdoba žiačky 3. ročníka, Kristínky Mezeiovej, a jej zimná krajinka namaľovaná temperovými farbami na dreve. 

 • Vychádzajúca spisovateľská hviezdička v 2.A triede

  Gabika Vlachovičová, výborná a usilovná žiačka 2.A triedy veľmi rada vymýšľa svoje príbehy a nedokončené príbehy rada dokončuje.

  Od novembra 2019 usilovne pracovala na vydaní sojej prvej knižky. A - podarilo sa! Knižôčka vlastných príbehov je na svete! 

  Spolužiaci aj pani triedna učiteľka sa tešia a gratulujú!

 • Ochranárik 112

  19.12.2019 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili vyhodnotenia sútaže Ochranárik 112 a umiestnili sa:

  3.miesto v kategórii II. stupeň ZS: Kristína Antal, 5.A

  1.miesto v kategórii II. stupeň ZŠ: Oliver Kasa, 6.A

  Postupujú do celoslovenskej časti. Obom žiakom gratuľujeme.  

 • Luskáčik

  V utorok, 17.12.2019 navštívili žiaci celej školy krásne baletné predstavenie Luskáčik v starej budove Slovenského národného divadla. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom. Autorom tejto nádhernej hudby je P.I.Čajkovskij. Pre našich žiakov to bol krásny umelecký zážitok. Ďakujeme žiakom za vzorné správanie počas predstavenia a vedeniu školy ďakujeme, že nám takýto krásny umelecký zážitok sprostredkovali.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria