Navigácia

 • Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2016
  27.07.2016 12:50 | viac »
 • Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 03  Pezinok podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len „ZVO“ v profile zverejňuje zadávanie zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním.

  zverejnené 29.01.2014
  Informácia o zadávaní zákazky: informacia_o_zadavani_zakazky.pdf

   
  Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 03  Pezinok vyhlásila dňa 04.02.2014 verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky. Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky.
   
  zverejnené 04.02.2014
  Výzva na predloženie ponuky:vyzva(1).pdf

   
  04.02.2014 17:17 | viac »
 • Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického  úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na svojom webovom sídle.
   
  V zmysle zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania
  v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
  Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadne udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň zadania.


   
  21.01.2014 12:33 | viac »
 • Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

   
  21.01.2014 12:30 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria