Navigácia

Materská škola

O materskej škole

Vážení rodičia,

v priloženom dokumente sú uvedené povinnosti zákonných zástupcov a žiakov k nástupu do MŠ od 1.6.2020 - počas trvania výnimočnej epidemiologickej situácie.

Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_MS_aktualizovane_22.5.2020.pdf

Smernicu o podmienkach výchovy a vzdelávania v MŠ za sprísnených podmienok v čase od 1.6.2020 nájdete tu:

ZSO_200522_smernica_MS_COVID.pdf

Tlačivo "Vyhlásenie" rodiča k zdravotnému stavu dieťaťa navytlačenie:

na_tlac_VYHLASENIE_MS_COVID.pdf

 

Viac info na:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/ 

 

 

http://www.facebook.com/ms.oresie.grinava/

Prezentacia_ZS_s_MS(1).ppt

 

     Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok, sa stali k 01.01.2004 právnym subjektom.

Riaditeľkou je Mgr. Gabriela Fornerová. Kolektív našej materskej školy tvoria odborne kvalifikované pedagogické pracovníčky a pracovníci:

Naďa Kovárová

Zuzana Romančíková 

Mária Šutovská

Jana Hubinská

Katarína Mičková 

Zuzana Strečanská 

 

Zuzana Štefunková

Silvia Hajtmánková

Zuzana Valábková

Dominika Sibylová

 

 

     O čistotu, hygienu a poriadok sa v materskej škole starajú prevádzkové pracovníčky:

Eva Strišková,  Martina Kaczinová

 

     Materská škola sídli v dvoch budovách. V samostatnej budove na ulici Orešie 32, v peknom prírodnom prostredí s veľkým dvorom sídlia tri triedy pre najmladšie deti a ďalšie dve triedy pre staršie deti a predškolákov sa nachádzajú v budove ZŠ na ulici Orešie 3, sú vybavené samostatným vchodom a ihriskom s trávnatou plochou. Je teda päťtriednym zariadením pre deti vo veku od 3 – 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou poldenného pobytu. Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie podľa  Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED  0). Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne.

     Naším všeobecným cieľom je zlepšiť sociálne aktivity dieťaťa a naplniť potreby kontaktu s rovesníkmi i dospelými, uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne prostredie, podporiť individuálne spôsobilosti dieťaťa, sprostredkovať základy verejnej kultúry, umožniť dieťaťu napĺňať  život a učenie prostredníctvom hry, uplatniť a chrániť práva dieťaťa, zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní .

 

     Materská škola ponúka pre deti predškolského veku záujmové krúžky:

Výtvarníček

Tanečníček

Výučba anglického jazyka

 

Realizujeme aj mimoškolské akcie:    Plavecký výcvik

                                                              Lyžiarsky výcvik

                                                              Korčuliarsky výcvik

 

     Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň. Deti v materskej škole majú denne zabezpečenú stravu vo forme desiatej, obedu a olovrantu.

     Vedúcou školskej jedálne je Elena Mináriková, ktorá sa spolu s ostatnými kvalifikovanými zamestnankyňami stará o zabezpečenie celodennej zdravej a dieteticky vyváženej stravy.

 

DOKUMENTY:

splnomocnenie.doc

vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria