Navigácia

 • EURÓPSKY DEŇ CUDZÍCH JAZYKOV

  Pár dní v časovom sklze, no s o to väčším nasadením a výdatnou pomocou našich najstarších žiakov na škole, deviatakov, sa nám podarilo zrealizovať skvelú akciu pod názvom - Európsky deň cudzích jazykov, ktorá sa každoročne vo svete pripomína 26. septembra. Horná chodba prenechala na 6 vyučovacích hodín miesto Nemecku, Chorvátsku a Maďarsku, učebňa anglického jazyka Veľkej Británii a v triede 9.ročníka zakotviloTaliansko. Náš Európsky deň začal predstavením a obrazovou prílohou konkrétnej krajiny, prezentáciou na interaktívnej tabuli, kvízom, maľovaním vlajok na tváre žiakov, ochutnávkou najmä nemeckých, anglických a talianskych špecialít a napokon i krátkou prehliadkou suvenírov nielen z 5 menovaných krajín, ale i z ďalekej Číny, Malajzie, Japonska, Ruska, Francúzska...

  Moje poďakovanie patrí najmä žiakom 9.ročníka, ktorí spolu s pripravenými prezentáciami a kamarátskym prejavom voči mladším žiakom školy vytvorili skvelú atmosféru a naučili sa nielen vyhľadať a podať informácie, ale i pohotovo improvizovať. Na podobne skvelú atmosféru sa teším i budúci školský rok.

 • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021

  V priloženom súbore nájdete ponuku krúžkov na tento školský rok, na ktoré je možné uplatniť vzdelávacie poukazy.

  Ponuka_kruzkov_na_skolsky_rok_2020.docx

 • Informácia k organizácii vyučovania od 3.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od 3.9.2020 bude školské vyučovanie organizované nasledovne:

  7:30 - 8:00 Vstup do budovy školy pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  8:30 - 9:00 Vstup do budovy školy pre žiakov 6. - 9. ročníka.

  Koniec vyučovania:

  1.- 4. ročník bude končiť o 11:40 hod. (4 vyučovacie hodiny)

  5. ročník bude končiť o 12:35 hod. (5 vyučovacích hodín)

  6. - 9. ročník bude končiť o 13:25 hod. (5 vyučovacích hodín)

  V termíne do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Žiaci prvého stupňa budú používať rúška vo všetkých spoločných priestoroch, mimo svojej triedy. Prosíme zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň dve rúška a jednorazové papierové vreckovky.

  Od 3.9. bude v prevádzke školská jedáleň aj školský klub detí.

  Podrobnejšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete na stránke www.minedu.sk

 • Informácia k začiatku školského roka

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Školské vyučovanie sa začne 2.9.2020. Dochádzka na vyučovanie je povinná.

  Začiatok školského vyučovania 2.9.2020 bude organizovaný nasledovne:

  8:00 - vstup do budovy školy pre žiakov 1. ročníka s jedným zákonným zástupcom (žiaci a rodičia vstupujú do budovy s rúškom)

  8:30 -  vstup do budovy školy pre žiakov 2. - 4. ročníka, bez rodičov (žiaci vstupujú do budovy školy a v spoločných priestoroch sa pohybujú s rúškom)

  9:00 - vstup do budovy školy pre žiakov 5. - 9. ročníka, bez rodičov (žiaci vstupujú do budovy a v celej škole a v triede sa pohybujú s rúškom)

  Pri PRVOM nástupe žiaka do školy je zákonný zástupca povinný predložiť Zdravotný dotazník:

  Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie.docx

  Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni je zákonný zástupca povinný predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

  Dňa 2.9.2020 nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí. • " Fakty a zaujímavosti 2. svetovej vojny "

  Dňa 07. mája 2020 sa žiaci z 3.A zúčastnili  onlin kvízu k 75. výročiu ukončenia 2. svetove vojny v Europe na tému " Fakty a zaujímavosti 2. svetovej vojny." Kvíz bol realizovaný v spolupráci s podpredsedom Klubu Pezinok Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Ing. Šimonom. Víťazom kvízu sa stala žiačka Kristínka Mezeiová. Vzhľadom na vyhlásený krízový stav a z toho vyplývajúce veľmi prísne opatrenia, boli upomienkové predmety víťazke a ostatným zúčastneným žiakom odovzdané až po návrate do školy dňa 16. júna 2020. 

 • My mum.

  Nielen kyticou kvetov sa dá vyjadriť vyznanie našim mamám za to, že sú nenahraditeľnou súčasťou našich životov. Svoje poďakovanie a obdiv svojej mame vyjadrili žiaci 1. a 2.stupňa v projekte - My mum, v rámci dištančného vzdelávania v anglickom jazyku. Tu je len malý výber niektorých prác našich žiakov.

 • Kráľovstvo živočíchov a rastlín

  Prváci poznávajú živočíchy a rastliny. Starajú sa o svoje malé záhradky. Napísali krásne, zaujímavé rozprávky. Poznávajú, objavujú krásu prírody.

 • Učíme sa online

  Takto sa učia naši malí prváčikovia počas uzavretia škôl. Nezaháľajú a každý deň pokračujú v osvojovaní si vedomostí prostredníctvom online vyučovania.

 • Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  Vyhodnotenie celoškolskej, literárno-výtvarnej sútaže Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  1. kategória - prváci

  1. miesto - Kubko Strečanský

  2. miesto - Martinko Masaryk

  3. miesto - Jurko Dobrotka

  2. kategória - prvý stupeň

  1. miesto - Klárka Vlkolinská

  2. miesto - Lisa Ferenczi

  3. miesto - Janko Hajtmánek

  3 kategória - druhý stupeň

  1. miesto - Adamko Kráľovič

  2. miesto - Adelka Zajíčková

  3. miesto - Tamarka Jakimová

  Cenu ŠKD: Tomáško Mrázik

  Špeciálne ceny poroty: Miška Spustová, Marianna Havlovičová, Paulínka Dobrotková, Vikinka Mikušová a Samko Romančík.

  Chceme vyjadriť vďaku za snahu a aktivitu, posielali ste nádherné práce. Ďakujeme porote za čas a organizáciu sútaže. Porota si poctivo a svedomito prešla každú jednu prácu. Vedeniu vďaka za finančnú podporu.Ceny posielame poštou, môžete ich očakávať v priebehu budúceho týždňa.

  Porota v zložení: Mgr. Janka Sabolová, Mgr. Simonka Sviteková a tím školského klubu detí v zložení Kikuška Berová, Duško Caja a Kika Habová.

 • Pracujeme online

  Máme za sebou štvrtý týždeň online vzdelávania. Naše pravidelné každodenné stretávanie už funguje v zabehanom rytme. Pracujeme v dvoch skupinách, aby sa deti častejšie dostali k slovu a nestrácali pozornosť. Na začiatku a na konci máme priestor na malý "pokec". V doslova domáckom prostredí sa deti cítia uvoľnene, tešia sa na seba, posielajú si správičky. Je to čas na vzájomnú interakciu, vyjadrenie podpory, hodnotenia a povzbudenia. Spätnou väzbou sú pre mňa zasielané práce, projekty, fotografie, kladné ohlasy od rodičov. Niektorí nám cez zdieľanú obrazovku odprezentovali svoj projekt, za čo im patrí veľký potlesk. Pravidlá, nastavené na začiatku, učia deti vzájomnej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Výnimočná situácia preveruje ich vedomosti, schopnosti, charakter, spoluprácu, ktoré zatiaľ hodnotím vysoko pozitívne. Rovnako vysoko si cením aj spoluprácu a pomoc rodičov. Vďaka nim sa k online vzdelávaniu pripojili aj prváci a druháci. Poprajme si ešte veľa síl a trpezlivosti. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Mgr. Janka Sabolová

 • Koronavírus - ako sa zmenil môj život, keď sa tu objavil?

  Milí žiaci a žiačky, chceme vás upozorniť na prebiehajúcu literárno - výtvarnú súťaž pre celú školu. Tešíme na vaše nápady... 😉Posielať ich môžete cez EduPage alebo Microsoft Teams (najlepšie - čitateľná fotka rukopisu, umeleckého diela). Pridajte aj dávku vtipu, nech je svet krajší. 😂 Odborná porota: Mgr. Simonka Sviteková, Mgr. Janka Sabolová, p. Dušan Caja, p. Kristínka Berová a Mgr. Kristínka Habová rozhodnú o víťazoch v troch kategóriách. Ceny budú perfektné! 💐Možno aj balík dezinfekčných prostriedkov. 😂

 • Škola očami detí so ŠVVP

  V stredu 4. marca si naši učitelia na chvíľu vyskúšali, aké je to byť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, získavali množstvo vedomostí od tých najlepších, pretože chceme byť pre všetky naše deti tými najlepšími. Lektorkou nám bola Mgr. Svetlana Síthova, riaditeľka súkromného centra Mirabilis, ocenená odborníčka Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuerstseinovo inštrumentálneho obohacovania, Kupoz, Kuprev, Sfumato a množstvom ďalších. Toto vzdelávanie vzniklo v spolupráci s našou školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Natáliou Neupauerovou. Dúfame, že sa čoskoro vidíme zas!

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hk je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňujú aj žiaci 1. a 2. stupňa našej školy, ktorú úspešne reperezentujú.

 • Projekt SOPKY v 5.A

  Žiaci piateho ročníka sa na vlastnej koži presvedčili ako funguje sopka. Každý mal možnosť si ju vyrobiť doma. Na magmatický krb a komín použili plastovú fľašu. Kráter sopky vyrobili zo sádry alebo plastelíny. Všetko krásne vyfarbili, dorobili kulisu okolia sopky -  ich fantázia nemala hranice. Počas hodín geografie sme si ich predviedli. Poslúžila k tomu sóda bikarbóna, červená farba, ocot i saponát. Deti zažili nezabudnuteľnú atmosféru. Naučili sa, ako to vyzerá v sopke i v jej okolí v čase výbuchu. Ale aj to, že by to nechceli zažiť na vlastnej koži. Bol to pre ne nezabudnuteľný zážitok.

 • DRUHÁCI V KNIŽNICI V PEZINKU.

  Pri príležitosti odovzdávania čitateľských preukazov sa druháci v piatok 6. 3. 2020 zúčastnili besedy v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, s pani spisovateľkou Mihálikovou, autorkou knihy: Veselé samohlásky. Beseda bola veľmi zaujímavá a deťom sa páčila. Po skončení besedy si každé dieťa odnieslo domov vypožičanú knihu. Triedna pani učiteľka želá radostné čítanie.

 • Súťaž v anglickom jazyku

  Dňa 6. mája 2020 bude prebiehať medzinárodná súťaž v testovaní si vedomostí v anglickom jazyku pre ročníky 1. - 9. Účasť na súťaži je dobrovoľná. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Žiaci, ktorí budú mať záujem o súťaž, je potrebné sa prihlásiť u svojej učiteľky ANJ najneskôr do 20. apríla 2020, termín konania súťaže je 6. mája 2020. Cena 1 testu je 5 EUR na žiaka. Na vypracovanie testu budú mať žiaci 45 minút, ide len o písomné vypracovanie testu, žiadna ústna forma testovania. Každý súťažiaci dostane diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Prvé miesto bude odmenené SMARTPHONOM, druhé a tretie miesto vecnými cenami.

 • Prváci výskumníci

  Žiaci si zhotovili vlastné meradlo času – jednoduché presýpacie hodiny. Merali čas pri vykonávaní rôznych činností počas dňa. Výsledky meraní zapisovali do tabuľky. Prváci si vyrobili i kyvadlá. Zistili, že čas môžeme merať aj presýpacími hodinami a kyvadlom.

 • Naše hodiny anglického jazyka

  Naše hodiny angličtiny nemajú vždy len klasickú podobu, vítané sú u žiakov najmä tematické hodiny, napr. Európsky deň cudzích jazykov, Halloween, Easter egg Hunt a iné...V obrazovej prílohe vám  ponúkame možnosť vzhliadnuť vybrané projekty, ktorých súčasťou je  zvyčajne i krátka prezentácia žiaka.

 • Valentínske maškrtenie

  Červená a ružová farba, sladké občerstvenie lahodiace nielen oku, no i tým najmlsnejším jazýčkom, smiech a detský džavot dominovali počas tohtoročného 14.februára, dňa sv. Valentína. Valentínskemu hosťovaniu predchádzala ranná valentínska pošta, po ktorej sa horná chodba školy premenila na miesto veľkolepého maškrtenia. Nakoniec, posúďte sami v obrazovej prílohe.

 • Anglicko - slovenské divadelné predstavenie

  Nielen možnosť vzhliadnutia divadla v dvoch jazykoch - slovenskom a anglickom, ale i krásne kulisy, nápadité kostýmy, vtipné pesničky a dialógy nás presvedčili, že sme sa rozhodli správne. Opäť po roku sme si mohli pozrieť anglicko - slovenské divadelné predstavenie v KD Pezinok, tentokrát Silly Bear. Žiaci odchádzali s povzneseným pocitom, že začínajú rozumieť nielen jednotlivým slovíčkam, ale i uceleným vetam a bežným komunikačným frázam.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria